وتیور در شیرابه
توانایی آبیاری وتیور شیرابه زباله
وتیور روی دیواره1
وتیور روی دیواره2
وتیور روی دیواره3
وتیور روی دیواره4
وتیور روی دیواره5
وتیور روی دیواره6
وتیور در اراضی لسی
vetivertical
'گیاه پالایی ریشه
تثبیت دامنه لغزشی کانال آبرسانی سد سنگر - رشت
sss

کنترل بيولوژيكي فرسايش ساحلي رودخانه ها با استفاده از گياه معجزه گر و تيور

 
کنترل بيولوژيكي فرسايش ساحلي رودخانه ها با استفاده از گياه معجزه گر و تيور کنترل بيولوژيكي فرسايش ساحلي رودخانه ها با استفاده از گياه معجزه گر و تيور

کنترل بيولوژيكي فرسايش ساحلي رودخانه ها با استفاده از گياه معجزه گر و تيور  عنوان مقاله آقای داود نیک نژاد در  يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير  در سال 1390می باشد که خلاصه آن در ذیل آورده شده است 

خلاصه مقاله:

روش هاي مختلف سازه اي و بيولوژيكي براي كنترل و كاهش فرسايش ساحلي و كناري رودخانه ها وجود دارد كه م يتوان به برخي از آنها از جمله ديوار كشي ، سنگ چيني و كاشت درخت و يا روش بيو سازه اي اشاره كرد اما اين روش ها هزينه بر و زمان بر است. سازه در مقابل بلاياي طبيعي همچون سيل ، زلزله ، طوفان و رانش دچار شكستگي ، آبشتگي و واژگوني مي شود و درخت در اثر بلاياي مذكور سقوط كرده و از ريشه كنده مي شود . كاشت گياه و تيور يك روش بيولوژيكي بوده كه مي توان با ايجاد پوشش در سواحل و حواشي رودخانه ها توسط گياه مذكور ميزان فرسايش را به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش داد. اين روش يك روش كم هزينه بوده و در كوتاه مدت قابل اجرا مي باشد. گياه و تيور بدليل دارا بودن ريشه عميق و خشبي بودن ساقه و برگ مقاومت زيادي در مقابل تلاطم حاصل از طوفان ها و يا امواج ايجاد شده توسط قايق موتوري داشته و مانع از فرسايش خاك هاي ساحلي رودخانه مي گردد. در صورت تند بودن شيب كناري مانع از حركت توده اي خاك به سمت رودخانه مي گردد ، در نتيجه باعث تثبيت ساحل رودخانه شده و كنترل فرسايش منجر به كاهش رسوب مي شود.

كلمات كليدي:

رودخانه ، فرسايش ، گياه و تيور ، ساحل ، رسوب


تاريخ تنظيم: دوشنبه 27 خرداد ماه 1392