وتیور در شیرابه
توانایی آبیاری وتیور شیرابه زباله
وتیور روی دیواره1
وتیور روی دیواره2
وتیور روی دیواره3
وتیور روی دیواره4
وتیور روی دیواره5
وتیور روی دیواره6
وتیور در اراضی لسی
vetivertical
'گیاه پالایی ریشه
تثبیت دامنه لغزشی کانال آبرسانی سد سنگر - رشت
sss

انجام پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان گیاه پالایی وتیور در تیمار آب های آلوده و استفاده از مالچ وتیور در کنترل علف هرز

 
انجام پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان گیاه پالایی وتیور در تیمار آب های آلوده و استفاده از مالچ وتیور در کنترل علف هرز

 جناب آقای مهندس ابوالفضل رفیعی پور کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف هرز که در بهار 1392 از پایانامه کارشناسی ارشد خود  با عنوان گیاه پالایی وتیور در تیمار آب های آلوده و  استفاده از مالچ وتیور در کنترل علف هرز(مطالعه موردی شهرستان اراک) در دانشگاه آزاد واحد اراک دفاع نموده است عنوان نمود: با توجه به آنالیز ریشه این گیاه پس از پایان فصل رشد نتایج بسیار خوبی به دست آمد که این نتایج حاکی از کارآیی بالای گیاه وتیور در حذف آلاینده های موجود در آب و خاک و بهبود شرایط زیست محیطی می باشد که در  باتوجه به  خروجی پساب صنعتی  شهر اراک که   حذف عناصر سنگینی چون کبالت، کروم، سرب و روی میسر خواهد بود  بدین طریق با  توجه به کمبود آب می توان پساب صنعتی را که از طریق گیاه وتیور پالایش آن صورت پذیرفته وارد مزارع جهت آبیاری نمود.
شایان ذکر است که گیاه وتیور بعنوان یک گیاه سوپر جاذب و به عنوان یک تکنولوژی ارزان زیست محیطی نقش بسیار ارزنده ای در پالایش آب و خاک و ترسیب کربن از هوا را داشته و در پایان نامه آقای مهندس رفیعی حذف چهار فلز سنگین کبالت، کروم، سرب و روی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج ارزنده ای بدست آمده است. 

تاريخ تنظيم: سه شنبه 11 تیر ماه 1392