وتیور در شیرابه
توانایی آبیاری وتیور شیرابه زباله
وتیور روی دیواره1
وتیور روی دیواره2
وتیور روی دیواره3
وتیور روی دیواره4
وتیور روی دیواره5
وتیور روی دیواره6
وتیور در اراضی لسی
vetivertical
'گیاه پالایی ریشه
تثبیت دامنه لغزشی کانال آبرسانی سد سنگر - رشت
sss

بررسی امکان استفاده از گیاه وتیور در پالایش دفنگاه پسماندهای شهری پایگاه الکترونیکی مجلات دانشگاه شهرکرد > پژوهش آب ايران > دوره: ۷، شماره: ۱۲ > بررسی امکان استفاده از گیاه وتیور در پالایش دفنگاه پسما

 
چکیده در ایران آلودگی‌های زیست محیطی ناشی¬از¬دفن پسماندها به خصوص در شهرهای¬پرجمعیت افزایش¬یافته¬است.یکی از راه های پیشگیری ازآلودگی،‏ پالایش و حفاظت از منابع آب و خاک "گیاه پالایی" می¬باشد.بررسی امکان استفاده از گیاه وتیور در پالایش دفنگاه پسماندهای شهری پایگاه الکترونیکی مجلات دانشگاه شهرکرد > پژوهش آب ايران > دوره: ۷، شماره: ۱۲ > بررسی امکان استفاده از گیاه وتیور در پالایش دفنگاه پسما
بررسی امکان استفاده از گیاه وتیور در پالایش دفنگاه پسماندهای شهری
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
عنوان (انگلیسی): A study of the ability of Vetiver Grass to refinement city landfill residuals
نشریه: پژوهش آب ايران
شماره: پژوهش آب ايران (دوره: ۷، شماره: ۱۲)
نویسنده: جلالی پور، هانیه ، قائمي، علي اصغر
کلیدواژه‌ها : واژه های کلیدی: وتیور ، فلزات سنگین ، پالایش ، شیرابه ، دفنگاه
کلیدواژه‌ها (انگلیسی): refinement , landfill , leachate , heavy metals , Vetiver
چکیده:

چکیده
در ایران آلودگی‌های زیست محیطی ناشی¬از¬دفن پسماندها به خصوص در شهرهای¬پرجمعیت افزایش¬یافته¬است.یکی از راه های پیشگیری ازآلودگی،‏ پالایش و حفاظت از منابع آب و خاک "گیاه پالایی" می¬باشد. وتیور¬ از¬جمله گیاهان به¬کار¬ رفته در¬این ¬راستا است¬که¬دارای¬صفات ¬ویژه‌ای¬ چون¬جذب¬فلزات سنگین،‏ مقاومت در برابرخشکی،‏ شوری،‏ قلیایی،‏ اسیدی وسدیمی¬بودن خاک می‌باشد. در این تحقیق امکان استفاده از وتیور در محوطه دفن پسماندهای شهری که فاقد سیستم زهکشی می¬باشد،‏ بررسی شد. نتایج نشان داد وتیور تحت آبیاری با شیرابه دفنگاه تا غلظت 20%دچار هیچ¬گونه مشکلی از نظر رشد¬¬نمی¬شود در صورتی که نمونه¬های تحت آبیاری با غلظت 80% از همه نمونه¬ها رشد کمتری¬ داشتند. رشد نمونه¬های 50% در روزهای میانی کند شده اما تا روزهای پایانی به رشد خود ادامه¬دادند. مقادیر جذب فلزات سنگین مثل نیکل،‏ روی و منگنز در همه نمونه¬ها پایین¬تر از حد سمیت وتیور بود. میزان جذب مس در وتیور در تیمار تحت آبیاری با غلظت 80% شیرابه برابر 25‎/14 میلی¬گرم بوده که در آستانه سمیت گیاه قرار¬داشت. نتایج به دست آمده مبین آن است که از وتیور می¬توان در دفنگاه¬های قدیمی و حاشیه دفنگاه¬های جوان که فاقد سیستم زهکشی می¬باشند به عنوان پوشش گیاهی جهت پیشگیری از آلودگی،‏ پالایش و حفاظت از منابع آب و خاک به طور موثر استفاده نمود.

چکیده (انگلیسی):

Abstract
In Iran, many waste disposal sites are the source of environmental pollution problem. This problem has occurred due to increasing amount of solid waste, especially in major cities.The technology of using plants (phytoremediation), is a new green technology that can be used very easily with low cost to prevent, uptake and refine water and soil contamination. Vetiver has been successfully used for erosion and sediment control as well as soil and water conser-vation due to its unique morphological, physiological and ecological characteristics. In this research the potential of using vetiver to refine landfill soil of Shiraz city was studied. Results indicated that vetiver can growth in landfill leachate up to 20% concentration without any problem, while the growth decreases at 50% concentration till the plants die and was mini-mum at 80% concentration. Absorption of heavy metals such as Ni, Zn, and Mn was lower than the toxic level for Vetiver. The uptake of Cu in 80% leachate concentration was 14.25 mg which was in the threshold toxic level for vetiver. Result indicated that the Vetiver grass can be used to prevent, uptake and refine water and soil contamination in a young landfill where the leachate strength is high at the site.

فایل مقاله : [دریافت (3.2 MB)] ‏31 دریافت تاكنون
تاريخ تنظيم: یکشنبه 12 آبان ماه 1392