وتیور در شیرابه
توانایی آبیاری وتیور شیرابه زباله
وتیور روی دیواره1
وتیور روی دیواره2
وتیور روی دیواره3
وتیور روی دیواره4
وتیور روی دیواره5
وتیور روی دیواره6
وتیور در اراضی لسی
vetivertical
'گیاه پالایی ریشه
تثبیت دامنه لغزشی کانال آبرسانی سد سنگر - رشت
sss

طرح تصفیه بیولوژیک شیرابه در کشور با موفقیت در اصفهان اجرا شد.

 
مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان امروز گفت: طرح مطالعاتی، تحقیقاتی تصفیه بیولوژیک شیرابه با استفاده از گیاه «وتیور» که بعنوان یک گیاه پالاینده در دنیا شناخته شده است اجرا شد. طرح تصفیه بیولوژیک شیرابه در کشور با موفقیت در اصفهان اجرا شد.
اجراي موفقيت آميز طرح تصفيه بيولوژيک شيرابه در اصفهان
1392\09\06 - 2:26 PM

اصفهان / واحد مرکزی خبر/ علمی

طرح تصفیه بیولوژیک شیرابه در کشور با موفقیت در اصفهان اجرا شد.
مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان امروز گفت: طرح مطالعاتی، تحقیقاتی تصفیه بیولوژیک شیرابه با استفاده از گیاه «وتیور» که بعنوان یک گیاه پالاینده در دنیا شناخته شده است اجرا شد.
قنواتی با بیان اینکه این گیاه درحوضچه کشت می شود، افزود:شیرابه پس از ورود به حوضچه
به وسیله ریشه های این گیاه پالایش و تصفیه می شود.
مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: شیرابه ورودی
و خروجی از نظر میزان آلاینده ها آنالیز می شود.
وی یکی از مهمترین نتایج این طرح را تغییر در شاخص ها از جمله کاهش 90 درصدی میزان اکسیژن خواهی بیولوژیک(COD) و اکسیژن خواهی شیمیایی(COD) در خروجی شیرابه ها عنوان کرد.
قنواتی با بیان اینکه این روش از نظر اقتصادی بسیار به صرفه تر از روشهای شیمایی است که
در زمان حاضر استفاده می شود گفت: هزینه راه اندازی مراکز شیمیایی30 تا 50میلیارد ریال
و هزینه راه اندازی یک مرکز صنعتی تصفیه بیولوژیک یک میلیارد ریال است.
وی گفت ساخت یک واحد صنعتی بیولوژیک برای تصفیه شیرابه پس از پایان طرح تحقیقاتی در دستور کار قرار دارد.
تاريخ تنظيم: سه شنبه 26 آذر ماه 1392